Hangi ünlü nerede tatil yapacak?

Kış se­zo­nu bo­yun­ca set­ler­de ge­ce gün­düz ça­lı­şan oyuncular, di­zi­le­rin bir­bi­ri ar­dı­na fi­nal yap­ma­sıy­la bir­lik­te tatil için bavullarını hazırladı. Serenay Sarıkaya ABD'ye gidiyor. Ünlü isimler her yıl olduğu gibi bu yaz da yurtdışını tercih etti. Ki­mi sa­de­ce ge­ze­cek ve din­le­ne­cek, ki­mileri de oyun­cu­lu­ğu­nu ge­liş­tir­mek için eği­tim ala­cak.FARAH ZEYNEP ABDULLAH


Kurt Se­yit ve Şu­ra­’nın se­vi­len oyun­cu­su Fa­rah Zey­nep Abdullah, yaz ta­ti­li­ni İn­gil­te­re­’de ya­şa­yan ai­le­si­nin ya­nın­da ge­çi­re­cek.

BEREN SAAT

Ba­şa­rı­lı oyun­cu ta­ti­li­ni ev­li­lik ha­zır­lık­la­rı yap­tı­ğı ni­şan­lı­sı Ke­nan Do­ğu­lu ile bir­lik­te Ame­ri­ka­’da ge­çi­re­cek.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN
Ünlü oyuncu di­zi­si­nin se­zon fi­na­li yap­ma­sıy­la bir­lik­te eşi ve ço­cuk­la­rıy­la Bod­ru­m’­a gitti. Tuba Bü­yü­küs­tün, ye­ni se­zon çe­kim­le­ri baş­la­ma­dan ön­ce ailesiyle Fran­sa­’da göz­ler­den uzak bir ta­til yapacak.

ÇAĞATAY ULUSOY
Çağatay Ulusoy’un tatil için tercihi Meksika… Daha önce Avrupa’da birçok ülkeyi gezen ancak Meksika’yı küçüklüğünden bu yana merak eden genç oyuncu, ikinci tatilini de Los Angeles’ta yapacak.

SERENAY SARIKAYA
Ça­ğa­tay Ulu­so­y’­un rol ar­ka­da­şı Se­re­nay Sa­rı­ka­ya yaz ta­ti­li­ni Ame­ri­ka­’da oyun­cu­luk eği­ti­mi ala­rak ge­çi­re­cek.Los An­ge­le­s’­a gi­de­cek olan Sarıkaya, ken­di­ni ge­liş­tir­mek için work­sho­p’­la­ra ka­tı­la­bi­le­cek­le­ri­ni araş­tı­ra­cak.

Bergüzar Korel-Halit Ergenç
Ber­gü­zar Ko­rel ve Ha­lit Er­genç, se­zo­nun bitmesiye soluğu Çeş­me­’de alacak. Çift, ar­dın­dan İn­gil­te­re­’ye gi­de­cek.Ko­rel, Lon­dra­’da oyunculuk üzerine work-sho­p’­la­ra ka­tı­la­cak.

MELTEM CUMBUL
Bir dö­nem Ame­ri­ka­’da ya­şa­yan Mel­tem Cum­bul, yo­ğun ge­çen ‘Muh­te­şem Yüz­yı­l’­ın yor­gun­lu­ğu­nu Los An­ge­le­s’­ta ata­cak. (Gülden Avuç/Bugün)

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ