Kıvanç Tatlıtuğ, Fransa'da 'ev'leniyor!

Kıvanç Tatlıtuğ, Fransa'da 'ev'leniyor!

Kazancını gayrimenkulde değerlendiren Kıvanç Tatlıtuğ, Londra’dan sonra Paris’te de ev almak için kolları sıvadı. Tatlıtuğ ocakta başlayacak yeni dizisinden aldığı 1,5 milyon lira avansı yeni evine yatıracak...

Kıvanç Tatlıtuğ, Fransa'da 'ev'leniyor!

Aj­da Pek­kan ve Si­bel Ca­n’­ın ar­dın­dan Kı­vanç Tat­lı­tu­ğ ­da Fran­sa­’da ev al­ma­ya ha­zır­la­nı­yor.

Kıvanç Tatlıtuğ, Fransa'da 'ev'leniyor!

Si­ne­ma, di­zi ve rek­lam sek­tö­rü­nün göz­de oyun­cu­su Tat­lı­tuğ al­dı­ğı as­tro­no­mik üc­ret­le­ri yur­ti­çi ve yurt­dı­şın­dan gay­ri­men­kul ala­rak de­ğer­len­di­ri­yor.

Kıvanç Tatlıtuğ, Fransa'da 'ev'leniyor!

Son ola­rak Lon­dra­’dan ev alan oyun­cu şim­di de dün­ya­nın göz­de met­ro­pol­le­rin­den Pa­ri­s’­te ev ba­kı­yor.

Kıvanç Tatlıtuğ, Fransa'da 'ev'leniyor!

Pa­ri­s’­in en lüks böl­ge­le­rin­den bi­rin­de ev al­mak is­te­yen Tat­lıt­u­ğ’­un bu ka­ra­rın­da Fran­sız kız ar­ka­da­şı Flo­ren­ce Eu­gene­’nin et­ki­li ol­du­ğu söy­le­ni­yor

Kıvanç Tatlıtuğ, Fransa'da 'ev'leniyor!

Kıvanç Tat­lı­tuğ, Pa­ri­s’­te­ki evi­ni ocak ayın­da baş­la­ya­cak ye­ni di­zi­sin­den al­dı­ğı 1,5 mil­yon li­ra avans­la ala­cak.

Kıvanç Tatlıtuğ, Fransa'da 'ev'leniyor!

Ün­lü oyun­cu ay­rı­ca bir je­an fir­ma­sı­nın rek­lam­la­rın­da rol ala­rak 3 mil­yon do­lar ka­zan­dı.

Kıvanç Tatlıtuğ, Fransa'da 'ev'leniyor!

Ünlü şarkıcı Si­bel Ca­n ­da kı­sa sü­re ön­ce dün­ya jet-se­t’­inin ta­til bel­de­si olan Fran­sa­’nın Co­te d’a­zur böl­ge­sin­den ev al­dı.

Kıvanç Tatlıtuğ, Fransa'da 'ev'leniyor!

Aj­da Pek­ka­n’­ın da Pa­ri­s’­in lüks semt­le­rin­den bi­rin­de evi bu­lu­nu­yor. GÜLDEN AVUÇ - BUGÜN GAZETESİ

Bu magazin haberleri de ilginizi çekebilir: